Strona głównaDokumentyStatut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia


Pobierz Statut Stowarzyszenia


Pobierz Deklarację Członkowską

Statut Stowarzyszenia EkoPrzestrzeń – Ekologia – Rozwój Przestrzeń” w Rzeszowie

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie pod nazwą „Stowarzyszenie „EkoPrzestrzeń” – Ekologia – Rozwój Przestrzeń” zwane dalej Stowarzyszeniem, powołane jest na czas nieokreślony, posiada osobowość prawną i prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855), oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rzeszów.

 2. Teren działania Stowarzyszenia obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić również działalność poza obszarem RP.

  § 3.

 1. Stowarzyszenie używa pieczęci i symbolu graficznego „Stowarzyszenie EkoPrzestrzeń”, których wzór ustala Zarząd Stowarzyszenia w uchwale.

 2. Nazwa o symbol graficzny Stowarzyszenia podlegają ochronie prawnej.

  § 4.

 1. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność nieodpłatnie i opiera się na pracy społecznej swych członków.

 2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

  Cele i sposoby ich realizacji § 5.

Celem Stowarzyszenia jest realizacja konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju, poprzez podejmowanie działań na rzecz ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, a w szczególności:

1

 1. a)  wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;

 2. b)  wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości;

 3. c)  promowanie społecznie i ekologicznie odpowiedzialnego biznesu;

 4. d)  rozwijanie świadomości ekonomicznej i popieranie przedsiębiorczości zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;

 5. e)  działanie na rzecz ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego;

 6. f)  propagowanie potrzeby ochrony zasobów przyrodniczych oraz środowiska naturalnego;

 7. g)  wspieranie podstawowych zasad ochrony i kształtowania środowiska oraz racjonalnego wykorzystywania jego zasobów;

 8. h)  promowanie ekologicznego modelu odżywiania, pracy i wypoczynku w celach szeroko pojętej profilaktyki chorób cywilizacyjnych;

 9. i)  inicjowanie działań mających na celu ochronę środowiska;

 10. j)  promocja inicjatyw związanych z tworzeniem i współpracą z podmiotami gospodarczymi zajmującymi się działalnością proekologiczną;

 11. k)  podejmowanie działań zmierzających do poprawy stanu prawnego w zakresie ochrony środowiska i realizacji zasady zrównoważonego rozwoju;

 12. l)  informowanie społeczeństwa o stanie i zagrożeniach środowiska naturalnego;

 13. m)  przeciwdziałanie procesom i inwestycjom mogącym pogorszyć stan środowiska;

 14. n)  podejmowanie działań w kierunku utrzymania istniejących i tworzenia nowych terenów zielonych, parków oraz nadwodnych naturalnych miejsc wypoczynku i rekreacji;

 15. o)  wspieranierozwojuturystykwtym,krajoznawstwoorazwypoczynekdzieci, młodzieży i dorosłych;

 16. p)  inicjowanieiwspieranieinicjatywkulturalnych;

 17. q)  działanianarzeczosóbniepełnosprawnych;

 18. r)  działania związane z promocją;

 19. s)  popularyzacja produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz z zachowaniem dziedzictwa kulturowego regionu;

 20. t)  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

 21. u)  działanianarzeczbudowyspołeczeństwaobywatelskiegoiszerzeniatolerancji;

 22. v)  upowszechnianieiochronaprawkonsumentów;

 23. w)  poszukiwanie rozwiązań systemowych, technicznych i technologicznych umożliwiających osiągniecie celu;

2

 1. x)  pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie ich szans, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacja zawodowa bezrobotnych;

 2. y)  promocjaiorganizacjawolontariatu.

  § 6.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. a)  współpracę ze Stowarzyszeniami, instytucjami krajowymi i zagranicznymi, fundacjami, organizacjami i podmiotami gospodarczymi, środkami masowego przekazu, ośrodkami naukowymi o podobnych celach i dążeniach;

 2. b)  organizowanie oraz współpraca z placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi i instytucjami, przy organizowaniu prelekcji, wystaw, sympozjów, konferencji oraz spotkań, wycieczek o tematyce ekologicznej i przyrodniczej,

 3. c)  organizowanie akcji oraz pomocy przy realizacji programów szkolnych promujących idee ekologiczne;

 4. d)  prowadzenie własnych kampanii, projektów edukacyjnych, wydawnictw.

 5. e)  podejmowanie wielokierunkowych działań na rzecz ochrony środowiska oraz proekologicznego planowania przestrzennego, kierując się obowiązującym prawem, ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju;

 6. f)  podejmowanie inicjatyw ustawodawczych oraz udział w procesach legislacyjnych dotyczących zmian przepisów prawnych regulujących sprawy dotyczące ekologicznego rozwoju;

 7. g)  reprezentacja interesu społecznego oraz interesu prawnego uzasadnionego celami statutowymi w postępowaniach administracyjnych, procedurach związanych z planami zagospodarowania przestrzennego oraz w procesach sądowych związanych z naruszeniem zasad ochrony środowiska i dóbr kultury;

 8. h)  przeprowadzanie niezależnych opracowań, studiów, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach zakresu działalności statutowej;

 9. i)  działalność charytatywna na rzecz osób potrzebujących;

 10. j)  organizowanie imprez integracyjnych, sportowych, promocyjnych i kulturalnych, w tym zajęć sportowych i imprez dla dzieci i młodzieży;

 11. k)  podejmowanie wszelkich prawem dozwolonych działań służących wypełnianiu celów statutowych.

  Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki § 7.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

3

 1. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 2. Członkowie dzielą się na:

  – zwyczajnych, – wspierających, – honorowych.

  § 8.

Członkami zwyczajnymi mogą zostać osoby fizyczne:

 1. a)  posiadającepełnązdolnośćdoczynnościprawnych;

 2. b)  niepozbawioneprawpublicznych;

 3. c)  akceptujące cele i zadania statutowe Stowarzyszenia oraz uchwały Władz

Stowarzyszenia,
deklarując chęć ich realizacji po wypełnieniu pisemnej deklaracji.

§ 9.

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. a)  czynnegoibiernegoudziałuwwyborachdoWładzStowarzyszenia,

 2. b)  głosustanowiącegonaWalnymZebraniuCzłonkówStowarzyszenia,

 3. c)  udziałuwewszelkichformachdziałaniaStowarzyszenia,

 4. d)  korzystanie z urządzeń, wiedzy, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,

 5. e)  wysuwania postulatów i wniosków do właściwych władz Stowarzyszenia, poddawania

  krytyce ich działalności oraz zwracania się do nich z pytaniami i skargami.

  § 10.

Członek zwyczajny jest obowiązany:

a) przestrzegać postanowień niniejszego statutu oraz regulaminów i uchwał podejmowanych przez Władze Stowarzyszenia;

b) aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia oraz przyczyniać się do realizacji jego celów;

c) regularnie opłacać składki i inne świadczenia wynikające z uchwał Władz Stowarzyszenia;

d) wywiązywać się z przyjętych na siebie zobowiązań; e) prowadzić działalność statutową.

4

§ 11.

Członkami wspierającymi mogą zostać osoby fizyczne i osoby prawne, którzy wspierają działalność statutową Stowarzyszenia, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 12.

Członkami honorowymi mogą zostać osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla działalności Stowarzyszenia.

§ 13.

 1. Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawa i obowiązki określone w § 10. pkt c-e.

 2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do udziału w zebraniach, przy czym nie mają prawo głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, a jedynie głos doradczy.

 3. Członkowie wspierający i honorowy jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

 4. Członkowie wspierający i honorowy są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

 5. Członek wspierający mogą opłacać składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

  § 14.

 1. Członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały, na podstawie złożonej deklaracji.

 2. Godność członka honorowego nadaje uchwałą Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

 3. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego nie powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

5

 1. Zarząd lub Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia do Stowarzyszenia w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia deklaracji i niezwłocznie informuje składającego deklarację o treści podjętej uchwały.

 2. Członek Wspierający będący osobą prawną bierze udział w pracach organów Stowarzyszenia przez pełnomocnika przedstawiającego pełnomocnictwo na piśmie.

  § 15.

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. a)  dobrowolnej, pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich,

 2. b)  śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,

 3. c)  pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądowym,

 4. d)  nieopłacenia składek członkowskich za rok bieżący do końca danego roku z wyjątkiem przypadku, gdy Zarząd uzna zwłokę za usprawiedliwioną,

 5. e)  wykluczenia z listy członków,

 6. f)  likwidacji stowarzyszenia.

  § 16.

 1. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w przypadku:

  1. a)  naruszania zasad statutowych,

  2. b)  nieprzestrzegania uchwał lub regulaminów władz Stowarzyszenia,

  3. c)  braku uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż jeden

   rok,

  4. d)  działania na szkodę Stowarzyszenia.

 2. Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd.

 3. Od uchwał Zarządu o wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie.

 4. Członek wykluczony może być ponownie przyjęty do Stowarzyszenia za zgodą Zarządu.

  Władze Stowarzyszenia § 17.

1. Władzami Stowarzyszenia są:

6

a) Walne Zebranie Członków, b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna.

 1. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym, na 7 – letnią kadencje.

 2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje, chyba że Walne Zebranie Członków postanowi inaczej.

 3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

  a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
  b) pisemnej rezygnacji,
  c) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów

 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, w terminie 14 dni Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

 5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 4 pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.

  Walne Zebranie Członków § 18.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia.

 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

  a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

  b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi, przedstawiciele organizacji współpracujących oraz osoby zaproszone.

  § 19.

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

7

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku, w celach sprawozdawczych lub wyborczych.

 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd:

  1. a)  z własnej inicjatywy,

  2. b)  na wniosek Komisji Rewizyjnej,

  3. c)  na pisemny wniosek złożony przez co najmniej 1/3 wszystkich członków

   Stowarzyszenia,

  4. d)  na żądanie władzy rejestracyjnej,

  5. e)  w innych przypadkach wskazanych w Statucie.

 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwoływane jest w terminie 4 tygodni od momentu zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3.

 4. Zarząd powiadamia o terminie oraz miejscu Walnego Zebrania osoby uprawnione do wzięcia w nim udziału, co najmniej na 14 dni przed jego terminem dołączając do zawiadomienia porządek obrad lub informację o przedmiocie Zebrania.

 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

  § 20.

 1. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku obradowania.

 2. Walne Zebranie Członków otwiera prezes Zarządu lub w jego zastępstwie wiceprezes.

 3. Zebranie wybiera Przewodniczącego, który kieruje jego obradami oraz sekretarza protokołującego jego przebieg.

  § 21.

 1. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. Głosowanie tajne może się odbyć na żądanie 1/4 obecnych członków.

 3. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

 4. W przypadku braku quorum na posiedzeniu Walnego Zebrania Stowarzyszenia, 30 minut później następuje drugie posiedzenie, na którym uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania. Dotyczy to także głosowań w sprawie wyboru członków władz Stowarzyszenia.

8

§ 22.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) ustalanie kierunków działania Zarządu na okres kadencji,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

c) udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

d) wybór członków Władz Stowarzyszenia,

e) podejmowanie uchwał w sprawie nadania honorowego członkostwa,

f) uchwalenie zmian statutu,

g) podejmowanie uchwał i ustalanie regulaminów i harmonogramów dotyczących działalności Stowarzyszenia,

h) podejmowanie uchwał programowych Stowarzyszenia,
i) ustalanie wysokości oraz sposobu poboru składki członkowskiej,
j) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz likwidacji jego majątku, k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Władz Stowarzyszenia,
l) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
m) powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia,
n) rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia § 23.

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania oraz reprezentuje je na zewnątrz.

§ 24.

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 35 członków wybieranych imiennie przez Walne Zebranie Członków.

 2. W skład Zarządu wchodzą: a) prezes

9

b) wiceprezes skarbnik c) sekretarz

§ 25.

 1. Zarząd obraduje na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej raz na kwartał.

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes Zarządu lub w jego zastępstwie wiceprezes. Posiedzenia Zarządu mogą być także zwoływane na wniosek zgłoszony przez dwóch członków Zarządu w terminie 14 dni od jego złożenia.

 3. Pierwsze posiedzenie nowowybranego Zarządu odbywa się najpóźniej 7 dni od daty Walnego Zebrania, na którym dokonano wyboru Zarządu.

 4. Funkcje członków Zarządu można łączyć, z tym zastrzeżeniem iż nie można łączyć funkcji prezesa i wiceprezesa.

 5. Wiceprezes pełni jednocześnie funkcję Skarbnika.

 6. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy jego prezes. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów – rozstrzyga głos prezesa Zarządu. Do podjęcia uchwał potrzebna jest obecność co najmniej 3 członków Zarządu.

 7. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie Stowarzyszenia.

 8. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół.

  § 26.

Zarząd działa kolegialnie w oparciu o Statut. W sprawach nie cierpiących zwłoki prezes Zarządu może działać bez uchwały Zarządu, powinien jednak na najbliższym posiedzeniu Zarządu złożyć odpowiednie sprawozdanie z podjętych w ten sposób czynności.

§ 27.

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,

10

 1. b)  reprezentowanie interesów Stowarzyszenia wobec władz, sądów, instytucji oraz osób trzecich,

 2. c)  opracowywanie projektów planów działalności Stowarzyszenia i preliminarza wpływów i wydatków na dany rok kalendarzowy,

 3. d)  realizowanie rocznych planów pracy oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania,

 4. e)  zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i podejmowania uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów państwowych oraz dysponowanie kontem bankowym Stowarzyszenia,

 5. f)  wykonywanie zaleceń Komisji Rewizyjnej,

 6. g)  przygotowywanie i zwołanie Walnego Zebrania Członków,

 7. h)  podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,

 8. i)  wykonywanie innych zadań wynikających ze Statutu lub niezbędnych w realizacji zadań Zarządu w sferze gospodarczej.

Komisja Rewizyjna § 28.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona:

  a) przewodniczącego,

b) zastępcę przewodniczącego, c) sekretarza.

4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.

11

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

§29.

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się przynajmniej raz w roku na wniosek przewodniczącego albo dwóch pozostałych członków Komisji Rewizyjnej, w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.

 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności na posiedzeniu wszystkich jej członków.

 3. W czasie wykonywania swoich czynności, Komisja Rewizyjna może korzystać z pomocy fachowej rzeczoznawcy.

 4. Komisja Rewizyjna działa kolegialnie. Przewodniczący może zlecić wykonanie poszczególnych czynności wyznaczonym przez siebie członkom Komisji.

  § 30.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. a)  przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,

 2. b)  składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia,

 3. c)  występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi,

 4. d)  występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu,

 5. e)  zwołanie posiedzenia Zarządu lub Nadzwyczajnego Zebrania, jeśli uzna to za konieczne

 6. f)  żądanie od Zarządu lub jego poszczególnych członków wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności rzeczowej i finansowej Stowarzyszenia,

 7. g)  uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

  Fundusze i majątek Stowarzyszenia § 31.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią składniki majątkowe nabyte w trakcie jego trwania.

12

 1. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie niezbędnych kosztów jego działania

 2. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze. Na fundusze składają się:

  a) wpływy ze składek członkowskich,
  b) dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
  c) wpływy z działalności statutowej,
  d) dochód z majątku własnego Stowarzyszenia i ofiarności publicznej.

  § 32.

Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Prezes Zarządu, który jest upoważniony do nabywania, zbywania i obciążania składników majątkowych, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia.

§ 33. Reprezentacja Stowarzyszenia

Stowarzyszenie reprezentuje i zaciąga w jego imieniu zobowiązania majątkowe Prezes Zarządu działający jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 34.

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 1. Zmianę statutu uchwala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarząd, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych, zwykłą większością głosów w obecności 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

 2. Uchwalę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, likwidacji i przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

 3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu, chyba że uchwała, o której mowa w ust. 2, lub odrębna uchwała ostatniego Walnego Zebrania Członków, stanowi inaczej.

13

§ 35. Postanowienia końcowe

W kwestiach nie unormowanych postanowieniami niniejszego Statutu znajdują zastosowanie przepisy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855).

14 

Przeczytaj również

Polska – Ukraina 2019 – ,,Żyjemy ekologicznie – żyjemy dłużej”

I Dzień projektu 27.09.2019 r. W piątek po południu przyjechała młodzież ze Stryja do Rzeszowa młodzież omówiła program  wizyty wraz...